601-498-190

ryszka@solmur.pl

Strona główna / Oferta / Technika solarna

Technika solarna

Najcz??ciej systemy solarne stosowane s? do podgrzewania wody u?ytkowej, rzadziej do wspomagania  centralnego ogrzewania lub podgrzewania wody w basenach. Przemawia za tym wynik ekonomiczny a tak?e niezawodno?? oraz d?ugowieczno?? systemów oraz w zasadzie brak konieczno?ci ich obs?ugi. Zasadniczo kolektory mo?emy podzieli? na p?askie i rurowe. W zale?no?ci od mo?liwo?ci instalacji, posiadanej powierzchni do monta?u kolektorów, oczekiwanej ilo?ci uzyskiwanej energii oraz po?o?enia geograficznego dobiera si? odpowiedni typ oraz ilo?? kolektorów.
Decyduj?c si? na instalacj? solarn? otrzymujemy przede wszystkim WYGOD─ś czyli brak konieczno?ci "palenia w piecu" aby uzyska? ciep?? wod?, niezawodno?? oraz trwa?o??, która ju? w tej chwili prognozowana jest na okres 25-30 lat.

Technika solarna
© 2016 Solmur. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl