601-498-190

ryszka@solmur.pl

Strona główna / Oferta / Serwis instalacji solarnych

Serwis instalacji solarnych

Jednym z parametrów wp?ywaj?cych na wybór Producenta oraz typu Zestawu solarnego jest okres gwarancji jaki daje Producent na poszczególne elementy Instalacji. Najbardziej nara?one na zu?ycie oraz uszkodzenia s? dwa elementy : oczywi?cie panele solarne oraz zasobnik wody (zbiornik) które najcz??ciej otrzymywa?y : 10-15 lat oraz 5-7 lat. Niestety ma?o kto zwraca uwag? na warunki gwarancji jakie stawia producent. OKRESOWE PRZEGLÄ„DY  oraz serwis instalacji solarnej wykonywane i UDOKUMENTOWANE przez  autoryzowany serwis. W domy?le chodzi tu o sprawdzanie uk?adu glikolu - jego parametry oraz ogólny przegl?d instalacji oraz sprawdzenie stanu anody magnezowej w zbiorniku. Najcz??ciej to okres co dwa lata - jest to bezzwzgl?dny warunek posiadania gwarancji.

Najcz?stsz? przyczyn? awarii instalacji solarnych jest chwilowy lub sta?y brak zasilania 230V . Aby wyelininowa? tak? przyczyn?, zalecane jest stosowanie uk?adów UPS (akumulator oraz przetwornica napi?cia).

Kolejnym powodem awarii instalacji jest zapowietrzanie sie uk?adów. Mo?liwe jest "zagotowanie" glikolu - nast?puje p?cherzykowanie co w rezultacie tworzy poduszk? powietrzn?. Zastosowana pompa solarna- ze wzgl?du na niewielk? moc 20-70W nie jest w stanie przepompowa? powsta?ego powietrza doprowadzaj?c do odpowietrzenia uk?adu. W takim przypadku konieczne jest przt?oczenie glikolu a? do ca?kowitego usuni?cia powietrza. Zalecane jest tak?e aby po okresie zimowym, kiedy to aktywno?? zestawu by?a niedu?a,  przepompowa? obwód glikolu. Pamieta? nale?y tak?e o ca?kowitej wymianie glikolu co kilka lat, poniewa? z czasem traci on swoje parametry zw?aszcza te "antyzamarzaj?ce". Bardzo wa?ne jest uzyskanie prawid?owego ci?nienia w instalacji- nale?y usun?? ewentualne ubytki glikolu które zawsze wyst?puj? w przypadku uszkodzenia membramy w zbiorniku wyrównawczym. Z ca?? pewno?ci? poprawi to efektywno?? pracy uk?adu.

Poza wymienionymi usterkami mog? wyst?pi? awarie "elektryczne" elementów powsta?e z przepi??, wy?adowa? atmosferycznych oraz zu?ycia si? zastosowanych cz??ci.

Serwis instalacji solarnych
© 2016 Solmur. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl